Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Yêu cầu sách giới thiệu

Yêu cầu sách giới thiệu

Bạn có thể yêu cầu bản in Hồ sơ kỹ thuật hoặc Biểu đồ kỹ thuật của chúng tôi và tài liệu sẽ được gửi cho bạn qua đường bưu điện.

Hoặc bạn có thể lựa chọn dịch vụ kỹ thuật số nhanh hơn bằng cách tải Hồ sơ kỹ thuật hoặc Biểu đồ kỹ thuật của chúng tôi dưới dạng PDF:

Tải về

Tải về tài liệu kỹ thuật Tải xuống biểu đồ của chúng tôi

Yêu cầu gửi qua đường bưu điện

    Vui lòng gửi thư:

    Chúng tôi sẽ không lạm dụng dữ liệu của quý khách.

    Thông tin quý khách gửi cho chúng tôi sẽ không được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài danh sách gửi thư. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

    Alloy Wire
    Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết