Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, thông tin trong trang web này là chính xác tại thời điểm sắp in. Do phát triển liên tục, AWI có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

© bản quyền Alloy Wire International Ltd.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết