Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Châu Úc


Care of Metal Spray Supplies Australia

P.O. Box 954, Capalaba, Queensland 4157 Australia

Tel: 0061 7 3823 1004
Fax: 0061 7 3823 1005

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết