Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Bỉ


Ropa Stahl GmbH

Danziger Strasse 29,
D – 76887 Bad Bergzabern

Website: www.ropa-stahl.com
Email: alliages@ropa-stahl.com
Tel: +49 6343 988 29 60

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309