Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Canada


Alloy Wire International

87 Dewey Ave.
Warwick, RI  02886

Tel TOLL FREE: 1-866-48-ALLOY or 1-866-482-5569
Tel: 401-737-8380
Fax: 401-384-6757

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết