Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Ixraen

Ixraen


Care of Medini Ltd.

1 Hamashbir Street, Holon 5885214, Israel

Tel: 00972-3-5059776

Fax: 00972-3-5045128

Website: www.medinisc.com

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309