Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Nhật Bản

Nhật Bản


Care of Tomoe Engineering Co., Ltd.

Osaki Bright Core
5-15, Kitashinagawa 5-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001

Tel: 0081-3-3442-5142

Fax: 0081-3-3342-5175

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết