Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Malaysia


AM Wire Pte Ltd

3, Rhu Cross, #06-03, Costa Rhu, Singapore 437433

Tel: (65) 9617 5912

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết