Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Bồ Đào Nha


Alloy Wire International

Via Giuseppe Verdi 31
36021 Ponte Di Barbarano (VI)

Tel: 0039 – 0444795335

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết