Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Qatar


Alloy Wire International

P.O. BOX 234209
DUBAI
UAE

Tel: +97165536592

Fax: +97165536592

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309