Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Slovakia


Alloy Wire International

4782 Moravská, 760 05 Zlín, Czech Republic

Mobile: 00420 602 370 977

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết