Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thụy sĩ


Email: sales@alloywire.com
Tel: +44 (0)1384 262022

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết