Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Việt Nam


Alloy Wire International

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
Email: trieuson@alloywire.com

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309