Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Alloy Wire có sản xuất thép không?

Có, Alloy Wire sản xuất thép tròn, thép dẹt, thép cán định hình, thép thanh nắn thẳng và dây/bó thép kéo chính xác.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết