Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có cung cấp dịch vụ khẩn cấp/giao hàng nhanh nếu tôi trả thêm phí không?

Với các yêu cầu vật liệu khẩn cấp, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS) với chi phí bổ sung. Vui lòng liên hệ để tìm hiểu xem chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu khẩn cấp của quý khách không?

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết