Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi nên liên hệ với ai nếu không tìm được thông tin mong muốn?

Vui lòng liên hệ văn phòng kinh doanh Alloy Wire tại địa phương, vào phần Liên hệ quốc tế hoặc liên hệ địa chỉ sales@alloywire.com.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết