Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi nên liên hệ với ai khi theo dõi đơn đặt hàng?

Gửi email với tiêu đề Tiến trình Đơn đặt hàng đến địa chỉ sales@alloywire.com .

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết