Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi nên liên hệ với ai nếu có câu hỏi về kỹ thuật?

Vui lòng liên hệ Giám đốc Kỹ thuật của chúng tôi Pete Lambe petelambe@alloywire.com

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết