Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Vật liệu có khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ không?

Có. Tất cả nguyên liệu của chúng tôi đều có khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ về nguồn vật liệu ban đầu và tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra trực quan và PMI (Xác định vật liệu tích cực) được kiểm tra trước khi bắt đầu gia công. Kiểm tra trong quá trình sản xuất được thực hiện trong mỗi giai đoạn sản xuất và truy xuất nguồn gốc đầy đủ được duy trì.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết