Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có cung cấp dịch vụ kiểm tra không?

Có, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra theo hợp đồng phụ. Mặc dù chưa được chứng nhận NAMAS, thiết bị của chúng tôi được hiệu chuẩn và chứng nhận định kỳ, đồng thời nhân sự của chúng tôi được đào tạo đầy đủ. Xem danh sách các thử nghiệm cơ học mà chúng tôi có thể thực hiện bằng thiết bị nội bộ cho quý khách.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết