Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi nên gửi câu hỏi cho ai?

Vui lòng gửi câu hỏi cho văn phòng kinh doanh Alloy Wire tại địa phương, vào phần Liên hệ quốc tế hoặc liên hệ địa chỉ sales@alloywire.com ở Vương quốc Anh.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết