Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Cắt Foam/EPS

Chúng tôi bây giờ có thể cung cấp lắp ráp hoàn toàn ‘ nóng ‘ dây cho công nghiệp Foam/EPS máy cắt như là một thay thế cho khách hàng mua trực tiếp từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Ở giai đoạn này, chúng tôi được giới hạn trong thiết kế và các thành phần lắp ráp của chúng tôi.

Tin tốt là chúng tôi có thể gửi cho bạn một mẫu lắp ráp dây của chúng tôi cho bạn để thúc đẩy và cho khách hàng để xem công việc thiết kế của chúng tôi. Chúng tôi cũng quan tâm đến bạn để gửi mẫu khách hàng cho chúng tôi để kiểm tra và đánh giá tính khả thi.

Dây nóng

Cắt Foam/EPS

Chúng tôi bây giờ có thể cung cấp lắp ráp hoàn toàn ‘ nóng ‘ dây cho công nghiệp Foam/EPS máy cắt như là một thay thế cho khách hàng mua trực tiếp từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết